Logo của Trường Công lập Farmington.

CGS 54-258

TRONG PHẦN NÀY

QUY CHẾ CHUNG CONNECTICUT MỤC 54-258 BẮT BUỘC BỘ DỊCH VỤ KHẨN CẤP VÀ BẢO VỆ CÔNG CỘNG PHẢI THÔNG BÁO CHO GIÁM THỊ TRƯỜNG HỌC BẤT CỨ KHI NÀO MỘT NGƯỜI PHẠM TỘI TÌNH DỤC ĐƯỢC THẢ VÀO KHU HỌC CHÁNH CỦA HỌ.

TRANG WEB CỦA BỘ DỊCH VỤ KHẨN CẤP VÀ BẢO VỆ CÔNG CỘNG CHỨA SỔ ĐĂNG KÝ TỘI PHẠM TÌNH DỤC CỦA CONNECTICUT, MẸO AN TOÀN, CÂU TRẢ LỜI CHO CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP, LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TÀI NGUYÊN KHÁC VÀ THÔNG TIN AN TOÀN KHÁC.

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.