Logo của Trường Công lập Farmington.

Hội đồng Giáo dục

TRONG PHẦN NÀY

Hàng trước: Nadine Canto, Bill Beckert (Chủ tịch), Andrea Sobinski (Phó Chủ tịch), Beth Kintner
Hàng sau: Erika Nowakowski, James Rackliffe, Martin Skelly, Angela Cianci, Sylvie Binette

Hội đồng Giáo dục Farmington là một hội đồng được bầu gồm chín thành viên. Nó chịu trách nhiệm duy trì và vận hành các trường công lập của Farmington theo yêu cầu của pháp luật và Điều lệ thị trấn. Hội đồng thiết lập các chính sách, dẫn đến các trường tiểu học và trung học công lập có hiệu suất cao, tập trung vào học tập mà theo đánh giá của mình sẽ phục vụ tốt nhất lợi ích và kỳ vọng giáo dục của cộng đồng. 

Một danh sách toàn diện về trách nhiệm của Hội đồng quản trị được trình bày trong Phần Điều lệ của Sách Chính sách Giáo dục của Hội đồng Farmington, có sẵn trong phần Chính sách của trang web.

Trường Công lập Farmington bị trì hoãn hai giờ do thời tiết khắc nghiệt. Không có trường mầm non buổi sáng. Farmington EXCL mở cửa tại các địa điểm và thời gian tiêu chuẩn của nó.