Politika rovných příležitostí při zaměstnávání

Rada pro vzdělávání ve Farmingtonu nebude rozhodovat o zaměstnání (včetně rozhodnutí týkajících se přijímání, přidělování, odměňování, povyšování, snižování, disciplinárních opatření a ukončování pracovního poměru) na základě rasy, barvy pleti, náboženství, věku, pohlaví, rodinného stavu, sexuální orientace, národnostního původu, původu, zdravotního postižení, těhotenství, genetických informací nebo pohlavní identity či vyjádření, s výjimkou případů, kdy se jedná o v dobré víře prokázanou profesní kvalifikaci.

Dotazy týkající se souladu s hlavou VI nebo hlavou IX směřujte na:
Kim Wynne, 1 Monteith Drive, Farmington, CT 06032 860-673-8270.

Dotazy týkající se souladu s oddílem 504 směřujte na:
Melina Rodriguez, 1 Monteith Drive, Farmington, CT 06032 860-677-1791.

Veřejné školy ve Farmingtonu mají kvůli nepříznivému počasí dvouhodinové zpoždění. Ranní školka se nekoná. Farmington EXCL je otevřen na standardních místech a ve standardním čase.