Logo Farmington Public Schools.

VIZE FARMINGTONU

GLOBÁLNÍ

CITIZEN

SEBEUVĚDOMĚLÝ
JEDINEC

Znám se a vím, jak se starat
o své vlastní blaho.

Dokážu posoudit své osobní silné stránky a potřeby, vytrvale překonávat překážky, abych dosáhl/a svých cílů, dělat moudrá rozhodnutí a informovaná rozhodnutí a přizpůsobit se novým výzvám a příležitostem tím, že budu regulovat své emoce a upravovat své chování tak, abych pozitivně ovlivnil/a sebe i ostatní.

Učím se vystavovat:

- Emocionální regulace
- Pohoda
- Můj vlastní pocit identity
- Sebevědomí
- Integrita
- Vděčnost.

Veřejné školy ve Farmingtonu vychovávají sebevědomé studenty. Globální občané.

ZPLNOMOCNĚNÝ ŽÁK

Jsem znalý, přemýšlivý,
a vynalézavý student.

Dokážu zkoumat své zájmy, převzít iniciativu, klást otázky a provádět výzkum. Umím obratně používat technologie a mediální nástroje a učit se ze svých úspěchů i neúspěchů zapojením do protokolů zpětné vazby a sebehodnocení.

Učím se vystavovat:

- Agentura
- Odolnost
- Organizace
- Vynalézavost
- Zvědavost Iniciativa.

DISCIPLINOVANÝ
MYSLITEL

Umím použít strategické myšlení na
rozvíjet nápady a řešit problémy.

Jsem kritickým konzumentem informací, který rozeznává úhel pohledu a zaujatost. Dokážu uvažovat na základě důkazů, syntetizovat a vyhodnocovat data, propojovat koncepty a myšlenky a zároveň myslet kreativně a flexibilně, abych mohl navrhovat a rozvíjet inovativní řešení, strategie a výsledky.

Učím se vystavovat:

- Soustředěnost
- Kreativita
- Logické uvažování
- Důraz na přesnost
- Flexibilita
- Vytrvalost.

Veřejné školy ve Farmingtonu vychovávají disciplinované myslitele. Globální občané.

ANGAŽOVANÝ SPOLUPRACOVNÍK

Umím pracovat efektivně a s respektem
s různými skupinami lidí.

Dokážu aktivně naslouchat a snažit se porozumět myšlenkám druhých, přičemž si sám/a kontroluju, zda nejsem zaujatý/á. Dokážu vytvářet inkluzivní prostředí pro dialog, které stanoví a dodržuje skupinové normy pro efektivní komunikaci a řešení konfliktů.

Učím se vystavovat:

- Empatie
- Nadhled
- Otevřenost
- Osobní zodpovědnost
- Efektivní komunikace
- Adaptabilita.

OBČANSKY SMÝŠLEJÍCÍ PŘISPĚVATEL

Mohu aktivně přispívat k lepšímu světu
.

Rozumím složitým vzájemně závislým systémům a jejich vlivu na lidi a životní prostředí. Zpochybňuji převládající předpoklady, rozvíjím své kulturní kompetence a hledám řešení prostřednictvím vyjednávání a kompromisů, abych přispěl ke zlepšení svých místních/globálních komunit prostřednictvím služby a občanské participace.

Učím se vystavovat:

- Soucit
- Globální plynulost
- Kulturní kompetence
- Zodpovědnost
- Služba

Další informace o tom, jak se stát globálním občanem

Kontaktní informace:

Farmington Public Schools
1 Monteith Drive
Farmington CT 06032
Telefon: 860-673-8270
Fax: 860-675-7134

Veřejné školy ve Farmingtonu mají kvůli nepříznivému počasí dvouhodinové zpoždění. Ranní školka se nekoná. Farmington EXCL je otevřen na standardních místech a ve standardním čase.