ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੋਗੋ।

ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਥੇ ਸਿਖਾਓ ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ.

ਉਪਲਬਧ ਅਹੁਦਿਆਂ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ >>

ਵਿਕਲਪਕ ਨਰਸਾਂ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ >>

M&J ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ >>

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ

ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ:

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਚਾਰਟਵੇਲਜ਼ ਡਾਇਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ:

ਚਾਰਟਵੇਲਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਵਾਲ:
ਜੋ ਵਾਲਸ਼, ਡਾਇਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਫ਼ੋਨ: (860) 673-6343


ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਵੰਸ਼, ਅਪੰਗਤਾ, ਗਰਭਅਵਸਥਾ, ਆਣੁਵਾਂਸ਼ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਤਰੱਕੀ, ਡਿਮੋਸ਼ਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਟਾਈਟਲ VI ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ IX ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਕਿਮ ਵਿਨ, 1 ਮੌਨਟੇਥ ਡਰਾਈਵ, ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ, ਸੀਟੀ 06032 860-673-8270. ਧਾਰਾ 504 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸੀਮਸ ਕਲਿਨਨ, 1 ਮੌਨਟੇਥ ਡਰਾਈਵ, ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ, ਸੀਟੀ 06032 860-677-1791.

ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ EXCL ਆਪਣੇ ਮਿਆਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।