ఫార్మింగ్టన్ పబ్లిక్ స్కూల్స్ లోగో.

పేరోల్

ఈ విభాగంలో

ఆన్ జే, పేరోల్ సూపర్ వైజర్
jaya@fpsct.org – x7011 

ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా ఫార్మింగ్టన్ పబ్లిక్ స్కూల్స్ రెండు గంటలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. మార్నింగ్ ప్రీస్కూల్ లేదు. ఫార్మింగ్టన్ EXCL దాని ప్రామాణిక ప్రదేశాలు మరియు సమయంలో తెరిచి ఉంటుంది.