ஃபார்மிங்டன் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் லோகோ.

சம்பளப்பட்டியல்

இந்த பகுதியில்

ஆன் ஜே, சம்பளப் பட்டியல் மேற்பார்வையாளர்
jaya@fpsct.org – x7011 

சீரற்ற காலநிலை காரணமாக ஃபார்மிங்டன் பொதுப் பள்ளிகள் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாகியுள்ளன . காலை பாலர் பள்ளி இல்லை. ஃபார்மிங்டன் EXCL அதன் நிலையான இடங்களிலும் நேரத்திலும் திறந்திருக்கும்.