ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੋਗੋ।

ਸਟਾਫ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ | ਪਰਿਵਾਰ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫੋਲਡਰ

ਪਾਵਰ ਸਕੂਲ: ਅਧਿਆਪਕ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਲੰਡਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੋਰਟਲ

ਫਰੰਟਲਾਈਨ

SafeSchools

IT ਮਦਦ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ EXCL ਆਪਣੇ ਮਿਆਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।