ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੋਗੋ।

ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਚੰਦਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ

ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡੰਪਲਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੰਪਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਲਤ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਡੰਪਲਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ EXCL ਆਪਣੇ ਮਿਆਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।