ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੋਗੋ।

ਪਰਿਵਾਰ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ | ਸਟਾਫ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫੋਲਡਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਭਾਈਚਾਰਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਪਾਵਰ ਸਕੂਲ: ਪਰਿਵਾਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਲੰਡਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੇਨੂ

ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇਖੋ

ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਜ਼ਨ

ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ

ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ EXCL ਆਪਣੇ ਮਿਆਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।