ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੋਗੋ।

ਸਿਰਲੇਖ IX

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ

ਨੀਤੀਆਂ:

ਸਿਖਲਾਈ:

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ EXCL ਆਪਣੇ ਮਿਆਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।