Farmington Public Schools logo.

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਮਾਹੌਲ

IN THIS SECTION

ਪੱਖਪਾਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੁਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲਜ਼ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪਲਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਸਟੈਚੂਟ PA-11-232 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਜਲਵਾਯੂ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੱਖਪਾਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਜਨਰਲ ਸਟੈਚੂਟਸ §§ 10-4a, 10-4b ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ (ਸਕੂਲ ਵੈੱਬਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਂਡਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਭੋ)

ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ:

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕਿਮਬਰਲੀ ਵਿਨ (wynnek@fpsct.org), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਜਲਵਾਯੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ।

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵੈਂਡੀ ਸ਼ੇਪਾਰਡ-ਬੈਨਿਸ਼ (shepardbannishw@fpsct.org)

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਰੋਤ:

11 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਮੀਡੀਆ

ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਮੀਡੀਆ, ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ – ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਮੀਡੀਆ

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਗਾਈਡਾਂ (ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ) – ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਮੀਡੀਆ

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਫਟੀ ਸੰਕਲਪ, ਸਕਾਟ ਡਰਿਸਕੋਲ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਪੱਤਰ

ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

https://drive.google.com/file/d/1Tp8Q_G-BLXbAehBr4BbYCNNiBjKhRgGS/view?usp=sharing

ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮਿੰਗਟਨ EXCL ਇਸਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।