மேற்கு வூட்ஸ் அப்பர்
தொடக்கப்பள்ளி

சீரற்ற வானிலை காரணமாக ஃபார்மிங்டன் பொதுப் பள்ளிகள் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாகின்றன . காலை பாலர் பள்ளி இல்லை. Farmington EXCL அதன் நிலையான இடங்களிலும் நேரத்திலும் திறந்திருக்கும்.